Συνεργασίες με Ιδρύματα-Ινστιτούτα-Επιχειρήσεις

Όνομα φορέα

Περιγραφή συνεργασίας

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

1. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τις επιπτώσεις της αέριας σωματιδιακής ρύπανσης στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων.

2. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με την βακτηριακή αποικοδόμηση πετρελαιοειδών αποβλήτων.

3. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με την επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων και στερεών τοξικών αποβλήτων

Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

1. Ερευνητική συνεργασία για τη συσχέτιση της γονιμότητας των εδαφών με την ορυκτολογία τους.

2. Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τoν προσδιορισμό πολυκυκλικών αρωματικών υδρογοναθράκων και βαρέων μετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγματα

Helmholtz Centre for Infection Research, Microbial Interactions and Processes, Braunschweig, Germany

Ερευνητική συνεργασία σε σχέση με τον προσδιορισμό βακτηρίων με βιοαποικοδομητικές ικανότητες.

Διυλιστήρια Motor Oil Hellas

 

Πειράματα πεδίου και προμήθεια πετρελαιοειδών αποβλήτων

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος

Συνεργασία σε θέματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας από αέριους σωματιδιακούς ρύπους

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας

1. Μετατροπή Ενέργειας σε Μοριακό Επίπεδο: Ενώσεις – Μοντέλα της Κυτοχρωμικής Οξειδάσης C για την Αναγωγή του μοριακού Ο2 σε Η2Ο.

2. Μελέτη της δράσης των ιόντων σεληνίου σε βιολογικά μόρια.

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων φασματομετρίας μάζας

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας

1. Ερευνητική συνεργασία για τη μελέτη και την προστασία παράκτιων οργανοϊζηματογενών μορφών (ALGAL MATS)

2. Μελέτη της αλληλεπίδρασης των βαρέων μετάλλων με τους βενθικούς οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο

Πανεπιστήμιο Aksaray, Τουρκία

Ερευνητική συνεργασία σε θέματα παραγωγής και χαρακτηρισμού ανθρακούχων υλικών από βιομάζες τοπικού ενδιαφέροντος

Πανεπιστήμιο Tabriz, Ιράν

Ερευνητική συνεργασία σε θέματα εφαρμογής νανοϋλικών με βάσει τον άνθρακα στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων