Ερευνητικές δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:

1.Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Τεχνολογίας Ελέγχου Ποιότητας Αέρα

 • Προσδιορισμός αέριων ρύπων σε πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας

 • Προσδιορισμός της σύστασης των σωματιδιακών ρύπων (π.χ. βαρέων μετάλλων, πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων κ.α.)

 • Μελέτη της οξύτητας της βροχής

 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε βιοαεροσόλ αερίων δειγμάτων

2.Τεχνολογίας & Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων

 • Προσδιορισμός των χημικών και φυσικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου

 • Προσδιορισμός καταλοίπων των υδρογονανθράκων του πετρελαίου

 • Προσδιορισμός των οργανοαλογονομένων ενώσεων

3.Τεχνολογίας & Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

4.Τεχνολογιών Επεξεργασίας Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

5.Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας

 • Βακτηριακή αποικοδόμηση τοξικών οργανικών ενώσεων (π.χ. πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, χλωριωμένων αρωματικών ενώσεων κ.α.)

 • Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου σε περιβαλλοντικά δείγματα

 • Βιοαποκατάσταση εδαφών

6.Βιοχημικών Διεργασιών

 • Απομόνωση, καθαρισμός και χαρακτηρισμός πρωτεϊνών και πρωτεϊνικών συστημάτων

 • Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός λιπιδίων

 • Μελέτη οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων σε ενζυμικά καταλυόμενα συστήματα

 • Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών

 • Μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων στους οργανισμούς σε μοριακό επίπεδο

 • Φυτοαποκατάσταση

 • Μελέτη της συμπεριφοράς των φωτοσυνθετικών αλγών ως βιοδείκτες ρύπανσης του υδατικού περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα.