Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών υποστηρίζει τα ακόλουθα μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

–> Γενική Χημεία (Α’ Εξάμηνο)

–> Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία και Βιοχημεία (Β’ Εξάμηνο)

–> Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Β’ Εξάμηνο)

–> Περιβαλλοντική Ενόργανη Ανάλυση (Γ’ εξάμηνο)

–> Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (Δ’ Εξάμηνο)

–> Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων (Ε’ Εξάμηνο)

–> Ατμοσφαιρική Ρύπανση (Ε’ Εξάμηνο)

–> Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΣΤ’ Εξάμηνο)

–> Τεχνολογίες Αξιοποίησης Βιομάζας (Ζ’ Εξάμηνο)

–> Τεχνολογία & Έλεγχος Ποιότητας Αέρα (Ζ’ Εξάμηνο)

–> Πτυχιακές Εργασίες (Η’ Εξάμηνο)

Παράλληλα, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι» καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του

–> Περιβαλλοντική Χημεία και Ρύπανση (Α’ Εξάμηνο)

–> Προχωρημένη Γεωχημεία (Β’ Εξάμηνο)