Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών ανήκει στον Τομέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με θέματα που αφορούν στην Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην Επεξεργασία και Διαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκπομπών, υγρών, στερεών, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων) και στη μελέτη βιοχημικών διεργασιών, κυρίως σε μοριακό επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων σε αυτές. Συγκεκριμένα ερευνά την ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό των ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα, την παρακολούθηση των χημικών και βιοχημικών διεργασιών, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιμετώπιση και επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών.